Actieteams Afspraken

Een van de belangrijkste activiteiten van Platform CB’23 is het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Tijdens de kick-off van het platform op 3 juli is een start gemaakt met de eerste thema’s. Drie actieteams gaan aan de slag en leveren aan het einde van het traject een leidraad op voor de concrete aanpak en implementatie van de afspraken. De vervolgstap kan normalisatie zijn, maar ook advies richting beleid en/of wet- en regelgeving.

Meld je aan voor een van de volgende drie actieteams en help mee om de beste route naar een volledig circulaire bouwsector te ontdekken!

Framework circulair bouwen

naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders

Het begrip Circulair Bouwen is nog niet geland in de bouwsector, alhoewel er veel over wordt gesproken en geschreven. Wat is het nu precies? Er is behoefte aan bewustwording, draagvlak, duidelijkheid, weten dat we over hetzelfde praten als we het hebben over circulair bouwen of de circulaire bouweconomie. Dit is niet hetzelfde als uniformiteit! Het te ontwikkelen Framework Circulair Bouwen moet een raamwerk worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Met als doel circulariteit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers transparant te maken en samenwerking in de keten te bevorderen.

Inschrijven

Paspoorten voor de bouw

eisen aan een geharmoniseerd raamwerk

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Inschrijven

Meten van circulariteit

eisen aan een uniforme meetmethode

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken.

Inschrijven

Samenstelling van de actieteams

Draagvlak is van essentieel belang voor de naleving en dus het succes van afspraken. Een goede balans in de samenstelling van actieteams is daarvoor een belangrijke basis. Mocht er uit de aanmeldingen naar voren komen dat een bepaalde stakeholdergroep oververtegenwoordigd is, dan zal bekeken worden hoe de balans opnieuw gecreëerd kan worden. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, is het doel om de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, privaat en publiek.

Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van omvang- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

 • Zomer 2018
  Opstartfase actieteams
 • Oktober 2018
  Start actieteams afspraken
 • 4-10 / 5-11 / 11-12 / 31-1 / 7-3
  5 werkbijeenkomsten van 13:00 tot 17:00 uur bij NEN, Vlinderweg 6 in Delft
 • April 2019
  Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement + openbare ‘commentaarperiode’ op draft
 • Mei 2019
  Verzamelen commentaren
 • 11 Juni 2019
  6e werkbijeenkomst en aansluitend afronding leidraad

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de 6 geplande bijeenkomsten en tussendoor stukken uit te werken en voor te bereiden;

De duur van de zes bijeenkomsten bedraagt een halve dag (13:00 – 17:00). De locatie van de bijeenkomsten is Delft. Tussen de bijeenkomsten door zal op verschillende onderdelen uitzoekwerk nodig zijn om stappen te maken. Hoewel dat lastig op voorhand in te schatten valt, kan gemiddeld twee dagen ‘huiswerk’ per bijeenkomst als eerste indicatie beschouwd worden. Van sommige partijen wordt ook gevraagd om een rol in de rapportage te vervullen.

Financiering

Deelname aan de Afspraken Actieteams is gratis. Rijkswaterstaat neemt namelijk als initiërende partner voor ieder actieteam een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening. In eerste instantie werd een financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers van de Actieteams, maar deze is door de toegezegde bijdrage van Rijkswaterstaat komen te vervallen. Uiteraard wordt er wel een actieve bijdrage gevraagd om zo goed mogelijk vorm te geven aan de te ontwikkelen bouw-brede afspraken rond circulariteit.

Drie Afspraken actieteams van start binnen Platform CB’23

Vragen?

Neem contact op via:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(015) 2 690 294 of (015) 2 690 422

Vragen? Neem contact op via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).

Initiatiefnemers

Platformbureau