Framework circulair bouwen

Framework circulair bouwen was een van de drie actieteams die in 2018/2019 bouw-brede afspraken rond circulariteit heeft vormgegeven. Het framework en lexicon die ontwikkeld zijn, dienen als overkoepelende afspraken. 

Download definitieve leidraad

Op 4 juli 2019 hebben de Actieteams Framework circulair bouwen, paspoorten voor de bouw en meten van circulariteit ieder een definitieve leidraad gepresenteerd. Met deze leidraden kunnen grotere stappen gezet worden om een meer circulaire bouwsector te realiseren.

Agenderend Framework

Het framework-document en het lexicon met de begrippen en definities die in het actieteam 2018-2019 zijn opgezet worden doorontwikkeld en aangevuld. Het lexicon is inmiddels ge-update naar een 2.0 versie. Het framework heeft een overkoepelende, agenderende functie gekregen.

Inhoud Framework circulair bouwen

Het ontwikkelde Framework Circulair Bouwen is een raamwerk dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces met als doel circulariteit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers transparant te maken en samenwerking in de keten te bevorderen. Bewustwording, draagvlak, duidelijkheid, weten dat we over hetzelfde praten als we het hebben over circulair bouwen of de circulaire bouweconomie. 

Verslagen bijeenkomsten actieteam 2018/2019

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Tijdens de eerste bijeenkomst van het actieteam Framework Circulair Bouwen lag de focus op het kennismaken en het uitwisselen van ideeën over ambities, doelen en middelen. Deze worden de komende maanden ingezet om tot een gezamenlijk resultaat te komen dat aan de gehele sector gepresenteerd kan worden. Tijdens de kennismakingsronde kwam naar voren dat deelnemers van deze sessie vaak te maken krijgen met vragen vanuit de consument betreffende circulair bouwen. Een heldere definitie ontbreekt, waardoor diverse partijen een eigen definitie hanteren, welke nogal verschillend is en steeds verder divergeert. Het is dus hoog tijd voor convergentie: (1) het formuleren van (een) duidelijke definitie(s), (2) het concreet maken van ambities en (3) het maken van afspraken. Samen met een juist begrippenkader is dit de eerste stap naar het opstellen van een raamwerk circulair bouwen. Dit raamwerk kan heel bouwend Nederland houvast bieden: theorie wordt gekoppeld aan de werkelijkheid. Een leidraad, met als uiteindelijk doel de katalysator te zijn voor innovaties, de ontwikkeling van de gehele sector en daarmee de omslag van lineaire naar circulaire economie.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

Deze sessie stond in het teken van de bepaling van de te hanteren definitie voor circulair bouwen. Voortbouwend op de voorgaande sessie is daarnaast ook gesproken over de manier waarop informatie over circulair bouwen aangeboden zou moeten worden en in welke hiërarchie of structuur deze verwerkt zou moeten zijn. De bijeenkomst is plenair beëindigd met de andere actieteams, waarbij duidelijk is geworden dat meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de actieteams onderling wenselijk is. Verder zijn er genoeg acties afgesproken die de deelnemers als huiswerk meenemen om de volgende sessie met voldoende input en inspiratie een volgende stap te kunnen zetten met het vervaardigen van de ‘Circulaire term-o-meter’.

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december

Tijdens de derde sessie van Platform CB’23 is bij het Actieteam Framework een eerste stap gemaakt naar het daadwerkelijk opstellen van het framework. Voorafgaand aan de samenwerkingsronde in kleinere groepen zijn enkele praktijkvoorbeelden gepresenteerd door Stefan Dannel (C-creators) en Marjolein van Gelder (Forbo Flooring). Hierna zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het voorzet voor het framework, waarbij in eerste instantie een indeling in bouwfasen gehanteerd wordt.

De opdracht aan de deelnemers was om deze eerste versie van het framework door te lopen, waar nodig te wijzigen en aan te vullen met mogelijk ontbrekende stappen. Ook werd gevraagd om te kijken naar grootste kansen of belemmeringen en om te benoemen welke principes, definities, referenties, maatstaven en instrumenten er per fase (of: per stap in het raamwerk) nodig zijn.

Alle resultaten per werkgroep zijn op het einde van de sessie aan het gehele actieteam voorgelegd.

Op deze manier werd gezamenlijk de eerste stap naar een praktische kapstok gemaakt, waarmee duidelijk wordt wat er vanuit dit actieteam nog nodig is om circulair bouwen ten uitvoer te kunnen brengen.

Verslag vierde werkbijeenkomst 22 januari 2019

Op 31 januari 2019 kwam actieteam framework voor de 4e keer bij elkaar. De middag begon met een plenair gedeelte met terugkoppeling over de resultaten van de integratieworkshop die plaatsvond op 22 januari 2019. De focus van die integratieworkshop, met representanten vanuit elk actieteam, lag op het converteren van de werkzaamheden van de drie actieteams om te komen tot (een) complementair(e) eindproduct(en). Omdat vanuit de integratieworkshop aan het licht is gekomen dat bepaalde aspecten afgestemd moeten worden, zoals gehanteerde fasering en scope, werd dit plenair gepresenteerd. Hierna zijn de actieteams weer afzonderlijk aan de slag gegaan.

Zo begonnen we met uitleg over de bijgewerkte versie van het raamwerk. Ook werd een voorzet voor het processchema voorgelegd, een overzicht waarin per fase uitgebreider en gestructureerd informatie wordt geboden. Het doel van de sessie was om uiteindelijk met de kennis van de deelnemers het framework te valideren/verbeteren en het processchema te vullen en waar nodig aan te passen.

Het actieteam is vervolgens verdeeld in vier werkgroepen van diverse samenstelling om op deze manier zo veelzijdig mogelijke groepjes te creëren. Zo zijn vertegenwoordigers van verschillende actorengroepen en zowel de B&U als GWW sector gemixt. In de werkgroepen zijn de twee producten verder uitgewerkt. Aan het einde van de sessie zijn de eerste resultaten van de discussies in de werkgroepen gepresenteerd.

De bedoeling is nu om in aanloop naar sessie 5 een slag te maken naar de 80% versie van het product dat rond medio april aan de buitenwereld ter commentaar wordt voorgelegd. Om dit te kunnen realiseren zullen de werkgroepen in de tussentijd afzonderlijk bijeenkomen en aan de verdere uitwerking van de producten werken.

Verslag vijfde werkbijeenkomst 7 maart 2019

Het actieteam framework is voor sessie 5 bijeengekomen op 7 maart 2019. De middag begon met het bespreken van de nieuwe versie van de A3 poster van het framework en met het bespreken van de feedback uit de koplopersbijeenkomst. Vervolgens zijn inzake het circulaire Lexicon de volgende stappen gezet: het lexicon is afgestemd met de andere actieteams en de andere actieteams hebben ook hun ‘eigen’ definities aangeleverd. Het actieteam framework verwerkt alle aangeleverde input en maakt daar één 80%-versie van voor de consultatieronde.

De vier werkgroepen hebben tussen de actieteam-sessies door onderling overleg gehad en hun deel van het geheel nader uitgewerkt. De scope van de vier groepen was: ‘Framework’, ‘Concepten en strategieën’, ‘Afwegingskader en cases’ en ‘Tools en hulpmiddelen’. De resultaten zijn aan elkaar gepresenteerd en vervolgens is in een actieve werksessie doorgewerkt aan een verdere afstemming. Voor de 80% versie worden tot medio april de bijdragen van de werkgroepen samengevoegd tot één geheel en wordt het geheel nader uitgewerkt door middel van casuïstiek. De planning is om de eerste week van april de 80% versie van het actieteam framework gereed te hebben.

Verslag eerste werkbijeenkomst 6 juni 2019

De laatste sessie van actieteam Framework betrof voornamelijk een laatste afstemming van de structuur van het document, de implementatie van het framework in de gehele bouwketenen en een vooruitblik op mogelijke vervolgstappen.

Download het verslag

Deelnemers actieteam

 • 172IMPACT
 • 4M Advies
 • Wagemaker B.V.
 • AT Lawyers
 • Bam Infra
 • Betonhuis
 • Bewust met Hout
 • Boskalis
 • Bouwend Nederland
 • Brink Management / Advies
 • C-creators
 • cepezed projects
 • Copper8
 • De Haagse Hogeschool
 • Dura Vermeer
 • Economisch Instituut voor de Bouw
 • Fakro Nederland BV
 • Forbo Flooring
 • Forbo Flooring B.V.
 • Humble Buildings
 • Koninklijke Mosa bv
 • KWS
 • Platform CB'23
 • ProRail
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rockdôme BV
 • RWS
 • Stadsruim B.V.
 • Tauw bv
 • Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen BV
 • TU Delft/ Cirkelstad
 • Unie van Waterschappen
 • Unie van Waterschappen
 • Urban Climate Architects
 • We-Boost Transitions

Organisatie

NEN organiseerde dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vonden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Framework circulair bouwen

Naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders

De route naar eenduidig taalgebruik en heldere kaders.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).