Paspoorten voor de bouw 2019/2020

Paspoorten voor de bouw is een van de twee actieteams die een vervolg heeft gekregen na het opleveren van een leidraad. De focus ligt komend jaar op het verder uitwerken van paspoortformats en afspraken maken over randvoorwaarden van paspoortsystemen en datamanagementvraagstukken. 

Inhoud Actieteam Paspoorten voor de bouw

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Verslagen

Werkgroepsessie 9 januari 2020

In deze bijeenkomst hadden we een aantal doelstellingen. Ten eerste, stil staan bij de vragen ‘Waar staan we nu?’, ‘Waar willen we heen?’, en ‘Hoe komen we daar?’. Een tweede doel was om concrete stappen te maken voor de ontwikkeling van Leidraad 2.0. Om toe te werken naar de 40% versie van de leidraad is aandacht besteed aan het opvullen van de geconstateerde ‘kennisgaten’, die ontstaan door het ontbreken van de juiste expertise. Met name bij de groep van Datamanagement zorgde dit voor hinder. Daarbij werd aandacht besteed aan input, dilemma’s, bespreekpunten en hulpvragen die aan het actieteam kunnen worden voorgelegd.

Tijdens de plenaire opening maakten de werkgroepleden slim gebruik van elkaars aanwezigheid en werd op inspirerende en efficiënte wijze een legio aan vraagstukken beantwoord. Na het plenaire programma stond de rest van de middag in het teken van samenwerken binnen de werkgroepen.
Bij de plenaire afsluiting kwamen gemaakte afspraken, acties, planning en deadlines voor de aankomende tijd aan bod. Zo zijn de volgende deadlines afgesproken:

 • 23 januari leveren de kartrekkers van de werkgroepen tekst aan de rapporteur
 • 27 januari sturen de kartrekkers vraagstukken en acties op om voor te leggen aan het actieteam
 • 31 januari ontvangt het actieteam de nieuwe/meest recente versie van de leidraad.
Werkgroepsessie 18 november 2019

Op maandag 18 november 2019 heeft de eerste werkgroepsessie plaatsgevonden.

Tijdens de voorgaande sessie, de actieteamsessie van 7 oktober 2019, is besloten om in aanloop naar de werkgroepsessie de scope van de eigen werkgroep te onderzoeken en daar eerste acties aan te verbinden.

Het doel van de bijeenkomst op 18 november was daarom het specificeren van de scope per werkgroep, waarbij ook het bespreken van de tussentijdse werkzaamheden van de werkgroepen.

Verder is het aanbieden van de content aan doelgroepen een belangrijk agendapunt geweest. Er is een voorlopige indeling naar doelgroepen in categorieën gemaakt: Opdrachtgever, opdrachtnemer, paspoortbouwer, producent/fabrikant/toeleverancier. Er is gesproken over de wijze waarop het document beter moet aansluiten bij de doelgroepen en waarom & hoe dit (beter) geïmplementeerd moet worden bij de ontwikkeling van Leidraad 2.0.

Daarnaast was er een uitgebreidere toelichting van (het ontstaan van) Leidraad 1.0.

Naast het plenaire gedeelte van de sessie was er ook tijd voor het samenwerken in de werkgroepen en het plannen van de komende periode.

Op grond van de gezamenlijke discussie van alle werkgroepen is de volgende scope per werkgroep vastgelegd:

datamanagementKlik voor vergroting

Met deze toegespitste scope kunnen de werkgroepen de aandacht vestigen op het uitwerken prioriteiten in de eigen werkgroep, in aanloop naar de volgende werkgroepsessie op 9 januari.

Verslag Startbijeenkomst

Op maandag 7 oktober vond de eerste actieteambijeenkomst van het tweede traject van Platform CB’23 plaats.

De sessie begon met een gezamenlijke aftrap, waarbij o.a. de coördinatoren en voorzitters van de actieteams aan de groep werden voorgesteld. Verder kwamen onder andere de visies en ambities voor het komende jaar aan bod. Daarnaast is ook gesproken over de werkwijze en planning die dit jaar gehanteerd zal worden, met een toelichting op de punten die specifiek veranderd zijn ten opzichte van het voorgaande traject van Platform CB’23 in 2018-2019.

Na de gezamenlijke start gingen de actieteams uiteen om over te gaan tot het integratieprogramma dat voorbereid en begeleid werd door AimAtArt. Een bijzonder aspect van het programma van AimAtArt was het onder woorden brengen en daarmee bespreekbaar maken van individuele visies, invalshoeken en ambities aangaande Paspoorten voor de bouw. Dit gebeurde aan de hand van kunst die in het gebouw van NEN aanwezig is. Dit betekende dat de groep werd ingedeeld in gemixte subgroepen, die vervolgens samen op pad gingen en een route van kunstwerken in het gebouw van NEN volgden. Uiteindelijk hebben de verschillende groepjes hun kijk op het onderwerp ‘Paspoorten voor de bouw’ gepresenteerd aan de hand van het kunstwerk dat zij het meest spraakmakend vonden.

Na dit interactieve onderdeel van de middag zijn de werkgroepen binnen de actieteams verder aan de slag gegaan. Zij bespraken via posters en inspiratievellen zowel hun individuele als gezamenlijke kijk op de taak die voor het komende jaar voor hen ligt. Er werden bijvoorbeeld woordwebben opgesteld van associaties met het specifieke onderwerp van de werkgroep, maar ook werden perspectieven besproken vanuit het eigen belang bij dit onderwerp, het belang van de organisatie waar men werkt én het maatschappelijke belang.

De middag eindigde met het maken van onderlinge werkafspraken in voorbereiding op de volgende werkgroepsessie op 18 november 2019 en een korte terugblik op de middag door de voorzitter.

Met alle (nieuwe) inzichten en het enthousiasme die voortvloeien uit deze geslaagde eerste sessie kijken we uit naar wat het komende jaar gaat brengen!

Planning

 • 07-10-2019

  Actieteambijeenkomst

 • 18-11-2019

  Werkgroepbijeenkomst

 • 09-01-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-02-2020

  Actieteambijeenkomst

 • 12-03-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 12-05-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-06-2020

  Actieteambijeenkomst

 • Maart 2020

  Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement
  + feedback verzamelen op 80% versie

 • Juli 2020

  Presentatie documenten op jaarevenement

Deelnemers actieteam

 • ABT
 • AM
 • Arcadis
 • BAM Infra
 • Betonhuis
 • BMBC
 • Boskalis
 • Bouwen met Staal
 • Buro Boot
 • Copper 8
 • Data & Consultancy Buro Re Use Materials bv
 • De Architekten Cie. B.V.
 • Draaijer + partners
 • EPEA
 • Excess Materials Exchange
 • FAKRO Nederland
 • Gemeente Amsterdam
 • Heijmans
 • Houtwerf BV
 • Hunter Douglas Europe BV
 • Inbo
 • Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • KWS Infra
 • Lievense
 • Madaster Services BV
 • Mandel Circular Buildings
 • Miscancell
 • Olaf Blaauw Consultancy
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zuid-Holland
 • Reinbouw BV
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Sant Verde BV
 • STABU
 • Techniek Nederland
 • Universiteit Utrecht
 • VELUX Nederland B.V.
 • VMRG
 • WAM&VanDuren
 • Woningstichting Eigen Haard/Kerngroep
 • AEDES-UVIP ILS BIm in beheer
 • Xella Nederland BV

Organisatie

NEN organiseert dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.
 • Op een positieve en actieve wijze participeren; aanwezig zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voorbereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt een halve dag (13:00 – 17:00 uur).

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Paspoorten voor de bouw 2018/2019

Paspoorten voor de bouw is een van de drie actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier de verslagen terug van de werkbijeenkomsten. 

Inhoud Actieteam Paspoorten voor de bouw

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Paspoorten voor de bouw voor het eerst bij elkaar gekomen. Met een goed gevoel kijken we terug op deze eerste bijeenkomst, waar veel positieve energie was!  

Bij de kennismakingsronde is de actieteamleden gevraagd wanneer men tevreden zou zijn met het resultaat van het actieteam. Er zat veel overlap in de antwoorden. Zo is er behoefte aan een standaard format voor het aanleveren van (materiaal)eigenschappen voor de paspoorten, duidelijkheid over wat wel/niet in het paspoort thuis hoort en een koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen en producten.

Daarnaast is nagedacht over de scope van de activiteiten binnen dit actieteam tot en met juni 2019. Volgens planning worden dan de resultaten gepresenteerd. Er bleek onder andere dat er nog behoefte is aan definitievorming rondom de term paspoorten. Ook werd de vraag gesteld of paspoorten wel de juiste term is. Bovendien is de wens dat niet alleen naar materialen wordt gekeken maar ook naar producten, objecten, et cetera.

Aan het einde van de bijeenkomst is een werkgroep van vijf personen opgericht die samen de scope verder gaan uitwerken en werkpakketten definiëren. Dit zal input zijn voor de tweede actieteamsessie op 5 november.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

Op 5 november vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier is o.a. het belang van het betrekken van diverse doelgroepen besproken om tot een eindresultaat te komen dat daadwerkelijk gebruikt zal worden en draagvlak heeft in de markt. Ook is besproken wat de verwachting is van de deelnemers wat betreft het proces rondom het actieteam.

Aan de hand van het tussentijds gemaakte document wat betreft de ‘why’, ‘how’ en ‘what’ zijn de actieteamleden in groepjes uiteengegaan om de inhoud te bespreken. Door te itereren met verschillende rondes zijn vanuit de verschillende groepjes overeenkomstige opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen bestonden voornamelijk uit het gebruik van terminologie, het systeemontwerp, tot hoever de scope van het actieteam reikt, niet-technische voorwaarden en het creëren van een matrix.

Verder is afgesproken dat de gemaakte feedback zal worden opgenomen in het document door de eerst gevormde werkgroep. Vanuit de opmerkingen zijn er drie andere werkgroepen opgericht. Een van deze werkgroepen zal zich verder verdiepen in ‘non-functional-requirements’, de andere werkgroep zal de besproken matrix verder uitwerken aan de hand van de levenscycli zoals wordt gehanteerd bij LifeCycleAssesment methodiek. De laatste werkgroep duikt in verschillende ‘user-cases’ zodat ook de perspectieven vanuit verschillende doelgroepen en fases uit het bouwproces worden uitgedacht.

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december

Op dinsdag 11 december is het actieteam weer bij elkaar gekomen. De verschillende actieteams hebben hun output van tevoren al gedeeld zoals besproken. Deze zijn kort teruggekoppeld aan de hele groep en zo is iedereen op de hoogte gesteld van waar de werkgroepen tegenaan zijn gelopen en wat de vorderingen zijn. Er werd onder andere een koppeling gemaakt aan bestaande normen vanuit NEN waar het werk op aansluit. Tijdens deze derde bijeenkomst zijn verschillende sprekers uitgenodigd.

De eerste spreker was CBNL en zij gaven aan dat er in o.a. NEN 2767 en NEN 2660 wordt gesproken in decomposities waarin verschillende onderdelen in de (gebouwde) omgeving uiteenvallen. Hierbij is benadrukt wat het belang van een gemeenschappelijke taal is om in staat te zijn te kunnen communiceren met verschillende systemen. Vanuit CBNL, BIM-loket en Linked Data werden veel overeenstemmende onderwerpen gevonden en is er een workshop geïnitieerd met de geïnteresseerde deelnemers.

De tweede spreker was de Rabobank. Hiebij ging het met name over hun duurzaamheidsbeleid met focus op circulariteit. Als struikelblok binnen het gebruik van paspoorten in de bouw benoemden zij de privacy van informatie en de wetgeving. Met name de gebruikersfase is in hun ogen van belang.

De derde spreker was de gemeente Haarlemmermeer. Uit hun verhaal kwam voornamelijk het inzichtelijk maken van de waarde van een dergelijk paspoort voor de gebruiker. Circulariteit is een inhoudelijk doel om informatie op te slaan, maar de weerbarstige realiteit draait om onder andere bruikbaarheid en om gebruikersgemak, werd benadrukt.

Ter voorbereiding op de meeting op 31 januari wordt de feedback en externe input verwerkt door de verschillende actieteams en wordt er een iteratieslag gemaakt op de gemaakte producten. In de tussentijd zal er een sessie plaatsvinden voor kruisbestuiving met de andere actieteams.

Verslag vierde werkbijeenkomst 31 januari 2019

De bijeenkomst van 31 januari had twee hoofddoelen. Enerzijds hebben de verschillende werkgroepen van het actieteam richting elkaar teruggekoppeld welke voortgang gemaakt is sinds de vorige bijeenkomst. Hierbij ging de meeste aandacht naar de user stories die we kunnen gebruiken in ons werk voor een koppeling met de praktische toepassing en is er een besluit genomen over de opzet van de paspoortenmatrix. Deze geeft inzicht waarvoor (Grondstof-Gebied) en wanneer (productie-nieuwe cyclus) een paspoort gebruikt kan worden.

Anderzijds zijn we ingegaan op de waarde van paspoorten in de bouw voor het doen van Facility Management. Vanuit Phi Factory werd een presentatie hierover gegeven en hebben we met de groep besproken op welke manier dit verweven kan worden in het werk van het actieteam.

De acties die tot de volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden focussen zich rondom het opstellen van formats voor paspoorten in de bouw. Allereerst zal een keuze gemaakt worden voor welke paspoortenvarianten uitgewerkt zullen worden en vervolgens zal een format gemaakt worden welke data en in welke eenheid vastgelegd kunnen worden.

Verslag vijfde werkbijeenkomst 7 maart 2019

Deze sessie was hoofdzakelijk een werksessie. De deadline om te komen tot een 80% versie van de leidraad komt snel dichtbij dus het was belangrijk om gedurende deze bijeenkomst productief aan de slag te zijn. De groep is opgedeeld in groepjes om te werken aan de verdere uitwerking van 3 paspoortvarianten en daarnaast stukken te schrijven voor verschillende hoofdstukken van de leidraad. De paspoortvarianten die nu uitgewerkt worden zijn Bouwproduct-Realisatie, Element-Realisatie en Bouwwerk-Realisatie.

In de komende weken zal nog hard worden doorgewerkt om op 9 april tijdens Building Holland de 80% versie van de leidraad te kunnen presenteren.

Verslag laatste werkbijeenkomst 11 juni 2019

Alweer voor de laatste keer kwam het actieteam Paspoorten voor de bouw in deze samenstelling bij elkaar.

In deze sessie kon de laatste input geleverd worden voor de 1.0 versie van de leidraad. Deze input betrof voornamelijk de resultaten die we als actieteam bereikt hebben, hoe we de leidraad kunnen gaan implementeren en de aspecten die nog niet of onvoldoende zijn uitgewerkt en welke wel in een vervolg opgepakt zouden moeten worden. Ook werden nog een aantal commentaren aan de groep voorgelegd die ontvangen waren tijdens de openbare feedback periode, zodat hierover als geheel actieteam een standpunt kon worden ingenomen.

Met het inrichten van een reviewteam kan de komende weken de laatste input voor de leidraad nog worden geverifieerd om zo op 4 juli de 1.0 versie te kunnen presenteren.

Deelnemers actieteam

 • Antea Group
 • BAM Infra
 • Betonhuis Constructief Prefab
 • Boskalis
 • C-creators
 • de Architekten Cie.
 • de Architekten Cie.
 • Doxis
 • Doxis
 • Eco-Elenbaas
 • EPEA Nederland
 • Excess Materials Exchange
 • Flux Partners
 • Hunter Douglas Europe BV
 • In2Waste Solutions
 • K3Delta
 • Madaster Services
 • Madaster Services BV
 • Mineralz
 • NBvT
 • Platform CB'23
 • ProRail
 • Provincie Overijssel
 • Universiteit Twente
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • SHR
 • Stabilitas BV
 • STABU
 • Van Meijel Automatisering
 • VMRG
 • VMRG
 • Xella Nederland BV

Organisatie

NEN organiseerde dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vonden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).