Meten van circulariteit
een vergelijkbare basis

Dit actieteam focust op vragen als: Wat wil je weten als je wilt zeggen dat een product of bouwwerk circulair is? Wat voor data heb je daarvoor nodig? En hoe reken je daar dan mee zodat de impact van je circulaire activiteit vergelijkbaar wordt met de activiteiten van anderen?

Consultatie

Van 16 maart tot en met 6 april 2022 kon je jouw feedback geven op de conceptleidraad Meten van circulariteit 3.0. Het actieteam beoordeelt alle opmerkingen, aanvullingen en suggesties en zal op 30 juni 2022 een definitieve versie van de leidraad presenteren. 

Download hier de conceptieleidraad en bekijk de videotoelichting.

Actieteam 2021-2022

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren.

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van de kernmeetmethode van Platform CB’23: een gemeenschappelijke basis die in alle bestaande instrumenten ingebouwd kan worden. De kernmeetmethode richt zich op het weergeven van de impact van een bouwactiviteit of product op het milieu, op bestaande waarde en op materiaalvoorraden. Na twee jaar van conceptuele ontwikkeling van de meetmethode, is in 2020-2021 praktijkervaring opgedaan met verschillende cases.

Bekijk hier alle deelnemers van het implementatietraject Meten van circulariteit en lees hier de rapportage van het traject

In het actieteam 2021-2022 gaat de aandacht uit naar het verder conceptualiseren van het meten van waardebehoud en het finetunen van de afspraken over het meten van de impact op milieu en materiaalvoorraden. Ook worden er hulpmiddelen ontwikkeld om de meetmethode makkelijker te kunnen toepassen. Het actieteam werkt toe naar een 3.0-versie van de leidraad Meten van Circulariteit.

De werkgroep 'Gebruiksvriendelijkheid' heeft op een Miro-bord leerlessen verzameld over de pilotprojecten. Bekijk ze hier

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor het actieteam Meten van circulariteit zijn o.a.:

 • Het concept ‘technisch waardebehoud’ uitwerken tot praktisch bruikbare indicatoren;
 • Het concept ‘economisch waardebehoud’ verder uitwerken zodat bestaande methodieken voor circulaire activiteiten kunnen worden toegepast;
 • Definiëren van hoogwaardigheid en laagwaardigheid van recycling en hergebruik;
 • Verhelderen bestaande teksten en rekenregels a.d.h.v. ontvangen feedback van gebruikers;
 • Definiëren van het verschil tussen een grondstof- en een materiaalduiding;
 • Verdere specificering van materiaalstromen die gebruikt worden in de berekeningen: wat moet wel/niet worden meegenomen? Met name zaken als productieafval, verpakkingsmateriaal, verbruiksartikelen tijdens productie die niet in product komen, kapitaalgoederen etc.;
 • Aanscherpen van definities in het lexicon.

Download hier de Green Paper met de marktverkenning die ter voorbereiding op het onderwerp Circulair Waarderen is uitgevoerd. 

Gewenste expertise in het actieteam

Dit actieteam richt zich op partijen die beslissingen moeten maken over de circulaire strategieën die ze toepassen en de adviseurs die hen daarbij helpen:

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden van Platform CB’23;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Partijen die paspoortsystemen ontwikkelen;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden.

Werkgroepen

Werkgroepen gaan aan de slag met deze deelonderwerpen:

 1. Waarde (inclusief hoog- en laagwaardigheid): Een kleine groep zal het concept ‘technisch waardebehoud’ verdiepen, onderzoeken hoe bestaande methodes voor economische waarde beter geschikt gemaakt kunnen worden voor circulaire activiteiten en de begrippen ‘hoogwaardigheid’ en ‘laagwaardigheid’ duiden.
 2. Issues met de bestaande meetmethode: De afgelopen jaren is aan gebruikers van de meetmethode gevraagd welke wensen ze hebben voor verheldering van standpunten, definities en rekenregels. Een grotere groep van werkgroepleden zal zich opsplitsen in kleinere groepjes die verbeteringen aandragen van de meetmethode rondom de volgende thema’s:
  • Verbeteren geschiktheid methode voor renovatieprojecten;
  • Verduidelijken indeling tussen input- en outputcategorieën (bijv. waar valt grond onder? Of een grondstof die gewonnen is als restproduct? Hoeveel mag je een bestaand product bewerken om het nog hergebruik te noemen?);
  • Beter duiden positie hernieuwbare grondstoffen (bijv. zou apart zichtbaar moeten zijn welk aandeel te verbranden materialen hernieuwbaar is?);
  • Handvatten voor duiding van resultaten;
  • Afspraken en handvatten voor selectie, gebruik en rapportage over gebruikte data
 3. Gebruiksvriendelijkheid: Het gebruik van de meetmethode kan laagdrempeliger worden met bijvoorbeeld een stappenplan voor het toepassen van de methode, het vormgeven van een datadocument, het implementeren van de indicatoren van de meetmethode in de NMD en het leesbaarder maken van de leidraad voor verschillende doelgroepen. Een kleine groep gaat aan de slag met de ontwikkeling van dergelijke handvatten.

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen van Platform CB’23 wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen zal bepaald worden na sluiting van de inschrijfperiode op 1 augustus. Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorloopt, is anders dan de werkwijze van eerdere jaren. Het aantal leden dat gedurende het hele proces is aangehaakt wordt beperkt. Niet iedereen kan daardoor deelnemen. Dit doen we omdat het werkprogramma vooral bestaat uit detailuitwerkingen en het oppakken van een nieuw onderwerp (waarde) waar nog maar weinig ervaring mee is in de sector. Binnen de werkgroepen wordt de rol van de werkgroeptrekker prominenter, korten we de sessies in en vindt er meer afstemming plaats in kleinere overleggen. Enkele bijeenkomsten zullen (waar mogelijk) op locatie plaatsvinden, de rest online. 

Er zal een klankbordgroep zijn die zorgt voor de afstemming met andere belangrijke initiatieven (zoals onderzoeken van het transitieteam) en die het draagvlak bewaakt dat in de vorige jaren is gecreëerd dankzij deelname van een groot aantal deelnemers. Daarnaast krijgen alle partijen die geen lid zijn van het actieteam de kans geïnformeerd te worden en hun feedback te geven tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2022.

Iedereen die interesse heeft om bij te dragen aan de leidraad 3.0 kan zich tot 1 augustus 2021 aanmelden als werkgroeplid. Werkgroepleden dragen actief bij aan de ontwikkeling van de meetmethode door middel van uitzoekwerk, discussie en schrijfwerk. Het zijn experts met specifieke kennis van theorie, praktijk en/of behoeftes van een achterban. Gezamenlijk werken deze experts een aantal deelonderwerpen uit. De meeste werkgroepleden worden geselecteerd uit de open inschrijving, zodat zij samen een brede afspiegeling vormen van de belangen en kennis in de markt. Enkele partijen zullen gevraagd worden werkgroeplid te worden, bijvoorbeeld vanwege specifiek benodigde kennis. Van de werkgroepleden wordt een actieve bijdrage en een behoorlijke tijdsinvestering gevraagd.

Alle partijen die geen lid zijn van het actieteam krijgen de kans geïnformeerd te worden en hun feedback te geven tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2022.

Werkgroepen

 • Het actieteam Meten heeft drie werkgroepen;
 • Deze bestaan uit een beperkte groep mensen (5-12 personen voor de werkgroepen ‘Waarde’ en ‘Gebruiksvriendelijkheid’, 10-25 personen voor de werkgroep ‘Issues met bestaande meetmethode’);
 • Deelname is gratis;
 • Deelnemers worden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstaat;
 • Deelnemer is aanwezig bij zes vooraf geplande bijeenkomsten (NB: vanuit de werkgroep ‘Issues met bestaande meetmethode’ zal alleen een afvaardiging aanwezig zijn bij de bijeenkomsten en worden niet alle deelnemers verwacht);
 • Deelnemer is, naast de zes bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse werkgroepoverleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Deelnemer kan binnen het actieteam niet van meerdere werkgroepen lid zijn, eventueel kan een deelnemer wel ook in een ander actieteam deelnemen.

Samenstelling van de actieteams en werkgroepen

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen zal bepaald worden na sluiting van de inschrijfperiode op 1 augustus. Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

6 werkgroepbijeenkomsten

Eind september eerste bijeenkomst

Presentatie 80% versie + 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2022

Presentatie documenten op jaarevenement

Begin juli 2022

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden. 

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur. Deze zullen deels op locatie en (groten)deels online plaatsvinden. 

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de regieraad, daarom wordt van de actieteamleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Download de leidraad Meten van circulariteit 2.0

Archief Meten van Circulariteit

Benieuwd naar de vorige actieteams?
Kijk dan op deze pagina.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).