Paspoorten voor de bouw
voor een eenduidige systematiek

Dit actieteam focust op vragen als: Welke data wil je hebben van een bouwwerk in iedere fase van het bouwproces? Wat hoort daarvan in een paspoort en wat niet? In welke eenheden slaan we de gewenste data op? En waar moeten we nog meer afspraken over maken om ervoor te zorgen dat paspoorten van verschillende leveranciers bij elkaar kunnen komen in bijvoorbeeld een gebouwpaspoort?

Paspoorten voor de bouw heeft de leidraad 3.1 gereed. Bekijk hier de videotoelichting van Wouter van Twillert, voorzitter van actieteam Paspoorten voor de bouw, over de wijzigingen ten opzichte van de 3.0-versie. 

 Overhandiging leidraad Paspoorten voor debouwActieteamvoorzitter Wouter van Twillert heeft de leidraad Paspoorten voor de Bouw 3.1 op 29 juni '23 uitgereikt aan Esther 't Hoen, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Implementatietraject '22-'23 met coaching

In seizoen '22-'23 zijn praktijkervaringen opgedaan door middel van een implementatietraject. Daarbij is nadrukkelijk verbinding gezocht met Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Overheids- en marktpartijen met een concrete casus namen met coach of zonder coach deel aan dit implementatietraject. De coach is een inhoudelijk deskundige die de deelnemende partijen begeleidt bij het toepassen van de leidraad. De vorm hierin werd vrij gekozen door de coach en de partij. Overheden en marktpartijen ontvingen 20 uur coaching voor € 1.000,-. Platform CB’23 betaalde het aanvullende deel. Deelnemers zonder coach pasten zelf de leidraad toe en namen deel aan de sessies waarin kennis onderling werd uitgewisseld. We hadden een gevarieerde spreiding van projecten uit de GWW en woning- en utiliteitsbouw, qua type organisatie, levensfase en schaalgrootte. Alle bevindingen zijn op de website gedeeld en een actieteam heeft deze verwerkt in een 3.1 versie van de leidraad. 

Leidraad 3.0

Op 30 juni 2022 heeft het actieteam Paspoorten voor de bouw de 3.0-versie van hun leidraad gepresenteerd tijdens het jaarevent. Daarnaast hebben zij een longlist opgesteld en een Quick Start Guide ontwikkeld waarmee je door alle stappen van het materialenpaspoort geleid wordt. 

Oproep: teken de Brief van aanbevelingen

Paspoorten voor de bouw vormen een onmisbare schakel in het dichterbij brengen van een circulaire bouweconomie. De leidraad 3.0 omschrijft een kwalitatief goed paspoort en geeft advies hoe de data op te slaan en te ontsluiten. Echter, het actieteam heeft geconstateerd dat het maken van goede paspoorten alleen niet genoeg is. Vandaar dat wij een aantal aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat deze paspoorten daadwerkelijk bijdragen aan die circulaire bouweconomie. Onderschrijf jij die ook? Vul dan het formulier in zodat we onze oproep versterken! 

Actieteam vorig seizoen

Na oplevering van leidraad 2.0 in juli 2020 is er in 2020-2021 praktijkervaring opgedaan met de leidraad, onder andere via het implementatietraject. Klik hier voor een overzicht van deelnemers aan het implementatietraject en hier voor de rapportage over het implementatietraject. Dit seizoen is een nieuw actieteam aan de slag gegaan om op basis van de geleerde lessen de leidraad te verbeteren. 

Download hier de Greenpaper Materialenpaspoorten waarvan de inhoud als input diende voor het actieteam '21-'22. 

Activiteiten in 2021-2022

 • Doorontwikkeling van de longlist:
  • op basis van de levensfase van een object
  • generieke doorontwikkeling blijft het uitgangspunt, hierbinnen zal wel aandacht zijn voor verschillen tussen GWW en B&U;
 • Doelen vastleggen/aanscherpen waarvoor een paspoort wordt opgesteld
  • per doel via longlist aangeven welke eigenschappen minimaal vastgelegd moeten worden inclusief een goede beschrijving van hoe je dit moet gebruiken;
 • Verdieping van de benodigde linked data IT-architectuur die er moet komen waar alle paspoorten bij kunnen aanhaken. Daarmee moet het mogelijk zijn in het paspoort zelf zo min mogelijk op te slaan en zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande systemen; op die manier gebruikmaken van data die al beschikbaar zijn;
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van de leidraad: gedacht wordt aan de ontwikkeling van een zogenaamde quick guide/leeswijzer/site wizard (n.t.b.).

Expertise in het actieteam

 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Partijen die paspoortsystemen ontwikkelen;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden;

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorliep, was anders dan de werkwijze van eerdere jaren. Het aantal leden dat gedurende het hele proces is aangehaakt werd beperkt, niet iedereen kon daardoor deelnemen. Dit deden we omdat het werkprogramma vooral bestond uit detailuitwerkingen en het meer toegankelijk maken van de leidraad. Daarnaast is er in de vorige jaren al veel draagvlak gecreëerd door deelname van een groot aantal deelnemers.

Voor het faciliteren van de benodigde afstemming met relevante andere gremia (denk aan het Transitieteam CBE, relevante ministeries etc.) werd een klankbordgroep ingericht. Daarnaast kregen alle partijen die geen lid zijn van het actieteam de kans geïnformeerd te worden en hun feedback te geven tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2022.

Werkgroepleden droegen actief bij aan de ontwikkeling van de leidraad door middel van uitzoekwerk, discussie en schrijfwerk. Het zijn experts met specifieke kennis van theorie, praktijk en/of behoeftes van een achterban. Sommige experts werd direct benaderd, anderen werden geselecteerd uit de open inschrijving, zodat zij samen een brede afspiegeling vormden van de belangen en kennis in de markt.

Werkgroep

 • Het actieteam Paspoorten voor de bouw had één werkgroep;
 • Deze bestond uit een beperkte groep mensen (10-12 personen);
 • Doordat in dit actieteam met een compacte groep werd gewerkt, werd per expert een grotere inzet verwacht dan van een gemiddeld werkgroeplid;
 • Deelnemers werden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstond;
 • Deelnemer was aanwezig bij zes vooraf geplande bijeenkomsten
 • Deelnemer was, naast de zes bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse werkgroepoverleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Deelnemer kon eventueel ook in een ander actieteam deelnemen.

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen van Platform CB’23 wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen zal bepaald worden na sluiting van de inschrijfperiode op 1 augustus. Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

6 werkgroepbijeenkomsten

Eind september eerste bijeenkomst

Presentatie 80% versie + 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2022

Presentatie documenten op jaarevenement

Begin juli 2022

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur. Deze vinden deels op locatie en (groten)deels online plaats.

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteamleden geen financiële bijdrage gevraagd.
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).