Toekomstig hergebruik
prestatie-eisen voor volgende cycli

In 2021-2022 heeft dit actieteam gewerkt aan een leidraad waarin advies wordt gegeven over hoe toekomstig hergebruik kan worden gefaciliteerd. Deze 1.0 leidraad spreekt een aantal organisaties specifiek aan. Een aantal van de gegeven adviezen wordt in 2022-2023 nader uitgewerkt onder de vlag van Platform CB’23.

Actieteam Toekomstig hergebruik heeft vier conceptleidraden opgesteld, De openbare consultatieperiode is afgelopen. Op donderdag 29 juni worden de definitieve documenten gepresenteerd tijdens het jaarevent.  

Eind juni 2022 is de eerste leidraad Toekomstig hergebruik gepubliceerd. In seizoen '22-'23 worden vier onderwerpen verdiept:

 • Kwaliteitsbeoordeling en borging van elementen uit bestaande bouwwerken;
 • Productprestaties;
 • Losmaakbaarheid;
 • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Per onderwerp wordt een apart document geschreven wat een eerste opzet kan zijn voor een normatief document.

Kwaliteitsbeoordeling en borging

Er is behoefte om tot een betere beoordeling te komen van elementen en producten uit bestaande bouwwerken. In de sector vinden op specifieke onderwerpen al initiatieven plaats. De wens is om eerst te komen tot een algemeen raamwerk voor kwaliteitsbeoordeling. Vervolgens kan deze door de verschillende (deel)sectoren ingevuld worden, van inventarisatie tot toepassing in een bouwwerk.

Deze kwaliteitsbeoordeling kan de basis zijn voor het afgeven van garantie van producten die een 2e leven krijgen.

Productprestaties en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Bij het op de markt brengen van producten moet al rekening worden gehouden met hergebruik en hoogwaardige recycling in volgende cycli. Om dit via een eenduidige aanpak mogelijk te maken voor producenten, wordt een horizontale richtlijn uitgewerkt met aanwijzingen voor uitwerking van productprestaties voor volgende cycli. Deze kan door productgroepen worden gebruikt voor specifieke invulling.

Losmaakbaarheid 

Losmaakbaar ontwerpen maakt producten en bouwwerken gemakkelijker herbruikbaar. Om losmaakbaarheid te stimuleren, is het wenselijk om dit in normen en NTA’s te harmoniseren en kennis tussen B&U en GWW uit te wisselen. Normen maken het ook voor opdrachtgevers die hergebruik nastreven gemakkelijker doordat zij hier naar kunnen verwijzen in bijvoorbeeld uitvragen.

In de praktijk blijkt dat er nu nog maar beperkte mogelijkheden zijn om echt losmaakbaar én bouwfysisch verantwoord en ook nog in goede kwaliteit te bouwen. Wat voorkomen moet worden is dat projecten worden gerealiseerd die goed losmaakbaar zijn, maar die bijvoorbeeld niet meer luchtdicht of brandveilig zijn. Er zal een praktische handleiding geschreven worden waarin staat hoe je losmaakbaar bouwt. Uiteraard wordt daarbij aangesloten bij initiatieven van o.a. DGBC, Alba concepts en Rijkswaterstaat. 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

Er wordt een aanpak uitgewerkt voor Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die gericht is op hergebruik en hoogwaardige recycling. Hiervoor wordt gekeken naar de praktische (1), juridische (2) en financiële (3) implementeerbaarheid van een richtlijn. Het is denkbaar dat dit wordt gedaan voor een beperkt aantal specifieke bouwwerkonderdelen waarbij gebruik kan worden gemaakt van productgroepen die al ervaring hebben opgedaan met UPV.

Expertise in het actieteam

Dit actieteam richt zich op partijen die betrokken zijn bij het hergebruik van bouwproducten: 

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Inspecteurs en anderen werkzaam in bouwtoezicht en certificering;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden van Platform CB’23; 

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorloopt, is anders dan de werkwijze van het afgelopen jaar. Het aantal leden dat gedurende het hele proces is aangehaakt wordt beperkt, niet iedereen kan daardoor deelnemen. Dit doen we omdat voor het gewenste resultaat specifieke expertise is vereist en meer detailuitwerkingen nodig zijn. Daarnaast is er met leidraad 1.0 al veel draagvlak gecreëerd door deelname van een groot aantal deelnemers. Inschrijvers die uiteindelijk niet in een werkgroep terecht komen, zullen gevraagd worden op een andere manier input en feedback te geven. Iedereen is uiteraard welkom om commentaar in te dienen tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2023. Als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Platform CB’23 hoor je als eerste dat de consultatieperiode is gestart.

Deelnemers dragen actief bij aan de ontwikkeling van de leidraad door middel van uitzoekwerk, discussies en schrijfwerk. Het zijn experts met specifieke kennis van theorie, praktijk en/of van de behoeftes van hun achterban. Sommige experts zullen direct worden benaderd, anderen worden geselecteerd uit de open inschrijving, zodat zij samen een brede afspiegeling vormen van de belangen en kennis in de markt.

Voor toekomstige deelnemers:

 • Het actieteam Toekomstig hergebruik bestaat uit 3 werkgroepen;
 • Het actieteam bestaat uit een beperkte groep mensen (12-20 personen);
 • Doordat met een compacte groep wordt gewerkt, wordt per expert een significante inzet verwacht;
 • Deelnemers worden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstaat;
 • Deelnemer is aanwezig bij zes vooraf geplande werkgroepbijeenkomsten;
 • Deelnemer is, naast de zes bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse overleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Voor (een beperkt aantal) deelnemers met een uitgebreidere specifieke rol, zal een tegemoetkoming in de gemaakte kosten beschikbaar worden gesteld;
 • Deelnemer kan eventueel ook in een ander actieteam deelnemen.

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen van Platform CB’23 wordt daarom een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

6 werkgroepbijeenkomsten

Eind september eerste bijeenkomst

Presentatie 80% versies
+ 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2023

Presentatie documenten op jaarevenement

29 juni 2023

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden. 

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur. Deze vinden deels op locatie en (groten)deels online plaats.  

 

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).