Toekomstig hergebruik
prestatie-eisen voor volgende cycli

Dit actieteam gaat aan de slag met vragen als: Wat moet je weten van een bestaand bouwwerk voordat je de daarin gebruikte materialen, producten, draagconstructies, etc. kunt hergebruiken? Waar kun je dit soort informatie vinden? Wat moet je weten voordat je eerder gebruikte delen toepast bij nieuwbouw of renovatie? En vooral ook: Wat moet je regelen om te zorgen dat wat je nu nieuw bouwt straks goed hergebruikt kan worden?

In een circulaire economie worden zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt. Bouwwerken vervullen daarin de rol van materialendepots: clusters van bouwproducten en materialen die eens in de zoveel tijd nieuwe bestemmingen krijgen. Nu zien we dit al op kleine schaal gebeuren. Echter, als we op grote schaal reeds aanwezige bouwproducten en materialen uit bestaande bouwwerken halen en als geheel hergebruiken op een andere plek, vraagt dit een andere aanpak in slopen/demonteren, verwerken, ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken.

In de praktijk is circulair gebruik van materialen, producten, elementen of hele bouwwerken helaas lang niet altijd mogelijk vanwege belemmerende regelgeving. Maar die regelgeving is er niet voor niets! Het is opgesteld om te voorkomen dat gebouwen of bruggen instorten of dat gebruikers of de omgeving op een andere manier te maken krijgen met schadelijke effecten van een bouwwerk. Toen de regelgeving werd opgesteld hebben de opstellers niet of onvoldoende rekening gehouden met circulair gebruik. De tijd is rijp om die bestaande bouwregelgeving tegen het licht te houden met de vraag wat er eventueel veranderd moet worden om circulair gebruik wél mogelijk te maken zonder onnodige risico’s te lopen.

Aandachtspunten voor het actieteam Toekomstig hergebruik

 • Een overzicht bieden van benodigde informatie bij hergebruik van eerder gebruikte materialen, bouwproducten, elementen of hele bouwwerken.
 • Beschrijven waar deze informatie te vinden is en wie betrokken moeten/kunnen worden bij het beoordelen van deze informatie.
 • Beschrijven waar aannames op gebaseerd kunnen worden bij het ontbreken van informatie.
 • Uitzoeken welke ruimte er wel/niet zit in wetgeving en technische regelgeving voor het aantonen en toetsen van prestaties.
 • Randvoorwaarden beschrijven voor het ontwerpproces om een bouwwerk of bouwproduct zo te ontwerpen dat het later optimaal herbruikbaar is.
 • Kaders ontwikkelen voor prestatie-eisen aan bouwproducten zodat ze later optimaal herbruikbaar of hoogwaardig recyclebaar zijn.

Download hier de Green Paper met de marktverkenning die ter voorbereiding op het actieteam is uitgevoerd. 

Gewenste expertise in het actieteam

Dit actieteam richt zich op partijen die betrokken zijn bij het hergebruik van bouwproducten:

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Inspecteurs en anderen werkzaam in bouwtoezicht en certificering;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden van Platform CB’23;

Werkgroepen

Er zijn drie werkgroepen:

1. Hoogwaardig hergebruik uit bestaande bouwwerken - Werkgroeptrekker Wouter van den Berg

In deze werkgroep wordt gekeken naar de benodigde informatie, de beoordeling en de faciliterende wet- en regelgeving voor hoogwaardig hergebruik en recycling van producten en materialen uit bestaande (niet circulair ontworpen) bouwwerken. Mogelijke resultaten zijn praktische handvatten voor partijen, aanbevelingen voor nadere uitwerking van bijvoorbeeld beoordelingsprotocollen of normatieve documenten en aanbevelingen voor aanpassingen of verduidelijkingen van de bouwregelgeving. De Beslisboom Hergebruik van Cirkelstad biedt een belangrijke basis. In aanvulling daarop zal ook de GWW-sector worden meegenomen. O.a. de SBIR Circulaire viaducten kan daarbij inspiratie en voorbeelden geven.

2. Nieuwe bouwwerken en overwegingen volgende cycli - Werkgroeptrekker Emile Hoogterp

In deze werkgroep wordt uitgewerkt op welke wijze aspecten van bouwwerken voor volgende cycli kunnen worden gefaciliteerd door prestatie-eisen in wet- en regelgeving (publiek en privaat). Hierbij gaat het om bouwregelgeving (Bouwbesluit/BBL, Wkb), maar bijvoorbeeld ook om ROK of RAW uit de GWW, het Besluit Bodemkwaliteit, private methoden voor losmaakbaarheid, informatie in paspoorten e.d..  Aan de orde komen de randvoorwaarden voor het ontwerpproces om een bouwwerk of bouwproduct zo te ontwerpen dat het later optimaal herbruikbaar is. 

3. Productprestaties volgende cycli - Werkgroeptrekker Erik van Emst

In deze werkgroep wordt gekeken hoe bij het op de markt brengen van producten al rekening kan worden gehouden met gebruik in een van de producten of materialen in volgende cycli. De groep ontwikkelt kaders voor prestatie-eisen aan bouwproducten zodat ze later optimaal herbruikbaar of hoogwaardig recyclebaar zijn. Inspiratie is bijvoorbeeld de CROW-CUR Aanbeveling 126:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton. Er wordt gekeken naar de relatie met (Europese) productnormen, nationale aanvullingen en rekenregels zoals Eurocodes. Er wordt uitgewerkt hoe prestatie-eisen voor volgende cycli in diverse wet- en regelgeving (publiek en privaat) zoals Bouwbesluit, BBk e.d. aan de orde kan komen en welke rol producentenverantwoordelijkheid kan spelen.

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorloopt is grotendeels hetzelfde als de werkwijze van actieteams in eerdere jaren. Voor een effectief actieteamproces worden ook dit jaar twee verschillende type leden benoemd binnen een actieteam, namelijk een actieteamlid en een werkgroeplid. De actieteamleden vormen gezamenlijk de brede afspiegeling van belangen in de markt. Dit is een grote groep mensen die vooraf, tussendoor en aan het eind van het traject de gelegenheid krijgt om invloed te hebben op de werkzaamheden van werkgroepleden en de inhoud van de leidraad. Iedere werkgroep heeft een werkgroeptrekker die de afstemming met de voorzitter en andere werkgroepen voor zijn rekening neemt. Zo kunnen de werksessies korter zijn en grotendeels online plaatsvinden. 

Werkgroepen bestaan uit leden met specifiek voor die werkgroep benodigde kennis. Het zijn experts die gezamenlijk een aantal deelonderwerpen zullen uitwerken en als voorstel in zullen dienen in het actieteam. Werkgroepen komen vaker bij elkaar dan het actieteam met als doel de benodigde inhoudelijke stappen te kunnen maken. Van de werkgroepleden wordt dan ook een actieve bijdrage en behoorlijke tijdsinvestering gevraagd.

Actieteams

 • Inschrijving staat open voor alle geïnteresseerden;
 • Deelname is gratis;
 • Deelnemer is aanwezig op drie actieteambijeenkomsten;
 • Deelnemer is goed voorbereid bij de bijeenkomsten om op constructieve manier feedback te kunnen geven;
 • Eventueel kan iemand van meerdere actieteams lid zijn.

Werkgroepen

 • Binnen dit actieteam zijn drie werkgroepen ingericht;
 • Deze bestaan uit een beperkte groep mensen (5-12 personen);
 • Binnen de werkgroepen zullen naar behoefte ad-hoc werkgroepen worden ingesteld;
 • Deelname is gratis;
 • Deelnemers worden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstaat;
 • Deelnemer is aanwezig bij 7 bijeenkomsten (3x actieteam, 4x werkgroep);
 • Deelnemer is, naast de 7 bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse werkgroepoverleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Deelnemer kan binnen het actieteam niet van meerdere werkgroepen lid zijn, eventueel kan een deelnemer wel ook in een ander actieteam deelnemen. 

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. 

Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

Drie actieteambijeenkomsten

Half september 2021, januari 2022, mei 2022

Vier werkgroepbijeenkomsten

Oktober 2021, November 2021, Februari 2022, Mei 2022

Presentatie 80% versie + 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2022

Presentatie documenten op jaarevenement

Begin juli 2022

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur. Deze vinden deels op locatie en (groten)deels online plaats.

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteamleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).