Paspoorten voor de bouw

Paspoorten voor de bouw is een van de drie actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier de verslagen terug van de werkbijeenkomsten. 

Inhoud Actieteam Paspoorten voor de bouw

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Paspoorten voor de bouw voor het eerst bij elkaar gekomen. Met een goed gevoel kijken we terug op deze eerste bijeenkomst, waar veel positieve energie was!  

Bij de kennismakingsronde is de actieteamleden gevraagd wanneer men tevreden zou zijn met het resultaat van het actieteam. Er zat veel overlap in de antwoorden. Zo is er behoefte aan een standaard format voor het aanleveren van (materiaal)eigenschappen voor de paspoorten, duidelijkheid over wat wel/niet in het paspoort thuis hoort en een koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen en producten.

Daarnaast is nagedacht over de scope van de activiteiten binnen dit actieteam tot en met juni 2019. Volgens planning worden dan de resultaten gepresenteerd. Er bleek onder andere dat er nog behoefte is aan definitievorming rondom de term paspoorten. Ook werd de vraag gesteld of paspoorten wel de juiste term is. Bovendien is de wens dat niet alleen naar materialen wordt gekeken maar ook naar producten, objecten, et cetera.

Aan het einde van de bijeenkomst is een werkgroep van vijf personen opgericht die samen de scope verder gaan uitwerken en werkpakketten definiëren. Dit zal input zijn voor de tweede actieteamsessie op 5 november.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

Op 5 november vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier is o.a. het belang van het betrekken van diverse doelgroepen besproken om tot een eindresultaat te komen dat daadwerkelijk gebruikt zal worden en draagvlak heeft in de markt. Ook is besproken wat de verwachting is van de deelnemers wat betreft het proces rondom het actieteam.

Aan de hand van het tussentijds gemaakte document wat betreft de ‘why’, ‘how’ en ‘what’ zijn de actieteamleden in groepjes uiteengegaan om de inhoud te bespreken. Door te itereren met verschillende rondes zijn vanuit de verschillende groepjes overeenkomstige opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen bestonden voornamelijk uit het gebruik van terminologie, het systeemontwerp, tot hoever de scope van het actieteam reikt, niet-technische voorwaarden en het creëren van een matrix.

Verder is afgesproken dat de gemaakte feedback zal worden opgenomen in het document door de eerst gevormde werkgroep. Vanuit de opmerkingen zijn er drie andere werkgroepen opgericht. Een van deze werkgroepen zal zich verder verdiepen in ‘non-functional-requirements’, de andere werkgroep zal de besproken matrix verder uitwerken aan de hand van de levenscycli zoals wordt gehanteerd bij LifeCycleAssesment methodiek. De laatste werkgroep duikt in verschillende ‘user-cases’ zodat ook de perspectieven vanuit verschillende doelgroepen en fases uit het bouwproces worden uitgedacht.

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december

Op dinsdag 11 december is het actieteam weer bij elkaar gekomen. De verschillende actieteams hebben hun output van tevoren al gedeeld zoals besproken. Deze zijn kort teruggekoppeld aan de hele groep en zo is iedereen op de hoogte gesteld van waar de werkgroepen tegenaan zijn gelopen en wat de vorderingen zijn. Er werd onder andere een koppeling gemaakt aan bestaande normen vanuit NEN waar het werk op aansluit. Tijdens deze derde bijeenkomst zijn verschillende sprekers uitgenodigd.

De eerste spreker was CBNL en zij gaven aan dat er in o.a. NEN 2767 en NEN 2660 wordt gesproken in decomposities waarin verschillende onderdelen in de (gebouwde) omgeving uiteenvallen. Hierbij is benadrukt wat het belang van een gemeenschappelijke taal is om in staat te zijn te kunnen communiceren met verschillende systemen. Vanuit CBNL, BIM-loket en Linked Data werden veel overeenstemmende onderwerpen gevonden en is er een workshop geïnitieerd met de geïnteresseerde deelnemers.

De tweede spreker was de Rabobank. Hiebij ging het met name over hun duurzaamheidsbeleid met focus op circulariteit. Als struikelblok binnen het gebruik van paspoorten in de bouw benoemden zij de privacy van informatie en de wetgeving. Met name de gebruikersfase is in hun ogen van belang.

De derde spreker was de gemeente Haarlemmermeer. Uit hun verhaal kwam voornamelijk het inzichtelijk maken van de waarde van een dergelijk paspoort voor de gebruiker. Circulariteit is een inhoudelijk doel om informatie op te slaan, maar de weerbarstige realiteit draait om onder andere bruikbaarheid en om gebruikersgemak, werd benadrukt.

Ter voorbereiding op de meeting op 31 januari wordt de feedback en externe input verwerkt door de verschillende actieteams en wordt er een iteratieslag gemaakt op de gemaakte producten. In de tussentijd zal er een sessie plaatsvinden voor kruisbestuiving met de andere actieteams.

Verslag vierde werkbijeenkomst 31 januari 2019

De bijeenkomst van 31 januari had twee hoofddoelen. Enerzijds hebben de verschillende werkgroepen van het actieteam richting elkaar teruggekoppeld welke voortgang gemaakt is sinds de vorige bijeenkomst. Hierbij ging de meeste aandacht naar de user stories die we kunnen gebruiken in ons werk voor een koppeling met de praktische toepassing en is er een besluit genomen over de opzet van de paspoortenmatrix. Deze geeft inzicht waarvoor (Grondstof-Gebied) en wanneer (productie-nieuwe cyclus) een paspoort gebruikt kan worden.

Anderzijds zijn we ingegaan op de waarde van paspoorten in de bouw voor het doen van Facility Management. Vanuit Phi Factory werd een presentatie hierover gegeven en hebben we met de groep besproken op welke manier dit verweven kan worden in het werk van het actieteam.

De acties die tot de volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden focussen zich rondom het opstellen van formats voor paspoorten in de bouw. Allereerst zal een keuze gemaakt worden voor welke paspoortenvarianten uitgewerkt zullen worden en vervolgens zal een format gemaakt worden welke data en in welke eenheid vastgelegd kunnen worden.

Verslag vijfde werkbijeenkomst 7 maart 2019

Deze sessie was hoofdzakelijk een werksessie. De deadline om te komen tot een 80% versie van de leidraad komt snel dichtbij dus het was belangrijk om gedurende deze bijeenkomst productief aan de slag te zijn. De groep is opgedeeld in groepjes om te werken aan de verdere uitwerking van 3 paspoortvarianten en daarnaast stukken te schrijven voor verschillende hoofdstukken van de leidraad. De paspoortvarianten die nu uitgewerkt worden zijn Bouwproduct-Realisatie, Element-Realisatie en Bouwwerk-Realisatie.

In de komende weken zal nog hard worden doorgewerkt om op 9 april tijdens Building Holland de 80% versie van de leidraad te kunnen presenteren.

Verslag laatste werkbijeenkomst 11 juni 2019

Alweer voor de laatste keer kwam het actieteam Paspoorten voor de bouw in deze samenstelling bij elkaar.

In deze sessie kon de laatste input geleverd worden voor de 1.0 versie van de leidraad. Deze input betrof voornamelijk de resultaten die we als actieteam bereikt hebben, hoe we de leidraad kunnen gaan implementeren en de aspecten die nog niet of onvoldoende zijn uitgewerkt en welke wel in een vervolg opgepakt zouden moeten worden. Ook werden nog een aantal commentaren aan de groep voorgelegd die ontvangen waren tijdens de openbare feedback periode, zodat hierover als geheel actieteam een standpunt kon worden ingenomen.

Met het inrichten van een reviewteam kan de komende weken de laatste input voor de leidraad nog worden geverifieerd om zo op 4 juli de 1.0 versie te kunnen presenteren.

Deelnemers actieteam

 • Antea Group
 • BAM Infra
 • Betonhuis Constructief Prefab
 • Boskalis
 • C-creators
 • de Architekten Cie.
 • de Architekten Cie.
 • Doxis
 • Doxis
 • Eco-Elenbaas
 • EPEA Nederland
 • Excess Materials Exchange
 • Flux Partners
 • Hunter Douglas Europe BV
 • In2Waste Solutions
 • K3Delta
 • Madaster Services
 • Madaster Services BV
 • Mineralz
 • NBvT
 • Platform CB'23
 • ProRail
 • Provincie Overijssel
 • Universiteit Twente
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • SHR
 • Stabilitas BV
 • STABU
 • Van Meijel Automatisering
 • VMRG
 • VMRG
 • Xella Nederland BV

Organisatie

NEN organiseerde dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vonden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).