Over Platform CB’23

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. 

Waarom Platform CB’23?

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden. De overheid wil daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Voor wie?

Platform CB’23 verbindt alle schakels van de circulaire bouwketen, zowel binnen de GWW-sector als de woning- en utiliteitsbouw: van producent tot sloper, van opdrachtgever tot uitvoerder en van grote aannemer en MKB-er tot start-ups. Het maakt niet uit of iemand al jarenlang aan het pionieren is of net pas begonnen is om stappen naar circulair bouwen te zetten. Alle invalshoeken zijn relevant! Ook financierders, ICT-ers, intermediairs, studenten, wetenschappers en beleidsmakers leveren een waardevolle bijdrage. 

Doelstelling

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 2018 tot 2023. Kort genoeg om druk op de ketel te zetten en lang genoeg om tot concrete resultaten en afspraken te komen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op:

 • Het opbouwen en delen van kennis
 • Het inventariseren en agenderen van belemmeringen
 • Het opstellen van bouwsector brede afspraken

Oftewel: co-creëren, construeren en concluderen. Het beoogde resultaat is een gezamenlijke route naar circulaire afspraken.

Werkwijze

Het uitgangspunt van Platform CB’23 is dat er transparant gewerkt wordt aan uitdagingen die de deelnemers samen kiezen en oppakken. Het platform is gericht op actie, versnelling en opschaling met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector. Het bouwt voort op bestaande kennis en ervaringen, in samenwerking met relevante circulaire initiatieven.

De Regieraad verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt. Daarnaast inventariseert en selecteert zij de onderwerpen op het gebied van circulair bouwen waar een actieteam mee aan de slag kan. 

Wat is de relatie van Platform CB'23 tot het Transitieteam Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie?

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. Deze agenda is opgesteld door het Transitieteam waarin experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen zitting hebben. Het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie van het Transitieteam geeft hier uitwerking aan en het Transitieteam neemt daarbij de rol van Rijksadviseur op zich. Aangezien Platform CB’23 een aantal doelen binnen het uitvoeringsprogramma helpt realiseren, zijn er werkafspraken gemaakt tussen Platform CB’23 en het Transitieteam. Het Transitieteam reflecteert o.a. op de activiteiten en resultaten van het platform. Daarnaast legt het onderzoeksvragen neer bij Platform CB’23, maakt gebruik van input vanuit het platform en adviseert het Transitieteam het platform binnen de ontwikkelcyclus.

Regieraad

Bedrijf Persoon
Bouwend Nederland Helen Visser
Building Changes René de Kwaadsteniet
Cirkelstad Rutger Buch
De Bouwcampus Harald Versteeg
FME Bert Nagtegaal
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Esther 't Hoen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Wessel Dikker Hupkes
NEN Carloes Pollemans
NEN Nan van Oldenbeek (Secretaris)
Rijksvastgoedbedrijf Crystal Ririassa
Rijkswaterstaat Edwin van der Wel (voorzitter)
Rijkswaterstaat Claartje Vorstman
VERAS Edwin Zoontjes

Stippel samen met Platform CB’23 de route uit naar circulaire afspraken in de bouw!

  • 'Het geeft mij persoonlijk en mijn organisatie Building Changes positieve energie om binnen de Regieraad van Platform CB’23 resultaatgericht samen te werken aan heldere richtlijnen. Met elkaar maken we daadwerkelijk het verschil en geven we richting aan de transitie naar circulair bouwen.’ 

   René de Kwaadsteniet

  • ‘Slopen en demonteren zijn onlosmakelijk verbonden met circulair bouwen. De sloopbranche zit hier direct aan tafel omdat Platform CB’23 concreet bijdraagt aan bewustwording en de noodzaak voor verandering die veelal gebaseerd is op conventionele inzichten en technieken.’

   Edwin Zoontjes

  • “De transitie naar Circulair Bouwen is gebaat bij marktacceptatie, opschaling van en vertrouwen in nieuwe producten en werkwijzen. De afspraken die bij Platform CB’23 gemaakt worden, als stap naar een eenduidige, nationale aanpak, dragen bij aan de hoognodige versnelling. Ons doel is: Circulair Bouwen – De nieuwe norm.”

   Boukje van Reijn

  • ‘Platform CB’23 is DE plek waar we met alle andere betrokkenen uit de sector samenkomen en gezamenlijk afspraken maken die we hard nodig hebben om onze ambities voor circulariteit waar te kunnen maken. Vanuit een passie voor circulariteit vind ik het enorm leuk en belangrijk om mee te bouwen aan dit inspirerende platform dat mensen en kennis samenbrengt om een fundament onder de circulaire bouw te helpen leggen!’

   Claartje Vorstman

  • ‘Als Rijksoverheid vinden we het belangrijk dat marktpartijen samen aan de slag gaan om circulariteit in de bouw praktisch uit te werken. We denken graag mee over wat de belangrijkste ‘volgende  stappen’ zijn. Daarom zitten we in de Regieraad. Platform CB’23 is bij uitstek de plek waar marktpartijen elkaar tegenkomen en waarin deskundigen onderling op een constructieve manier praktijkvragen oppakken en consensus proberen te bereiken. Daarmee wordt circulair bouwen zichtbaar voor iedereen in de sector.’

   Mari van Dreumel

  • ‘De coöperatie Cirkelstad ondersteunt koplopers in de transitie naar circulaire en inclusieve steden. Het hebben van nationale afspraken helpt deze partijen om in de praktijk tempo te maken. Natuurlijk support Cirkelstad Platform CB’23.’

   Rutger Buch

  • ‘Om circulair bouwen mogelijk te maken, moeten partners in de keten elkaars circulaire taal verstaan. Platform CB’23 is bij uitstek de club waar die afspraken met een breed draagvlak worden gemaakt. Rijkswaterstaat heeft mede het initiatief genomen voor Platform CB’23, omdat afspraken belangrijk zijn in de samenwerking met opdrachtnemers en leveranciers. Ik ben er trots op dat ik als voorzitter van de Regieraad kan helpen om dat mogelijk te maken.’

   Edwin van der Wel

  • 'Platform CB’23 werkt aan een aantal voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke transitie naar een circulaire economie. Er is een enorme versnippering aan landelijke, regionale en lokale initiatieven die zich richten op de transitie naar een circulaire economie. Soms houden deze initiatieven zich met dezelfde zaken bezig. Ik vind het belangrijk dat er meer regie komt op deze initiatieven en ben groot voorstander van een landelijk platform waarbinnen door alle betrokkenen bij de bouweconomie wordt nagedacht over oplossingen. Binnen Platform CB’23 is een zeer brede vertegenwoordiging van alle betrokkenen bij de transitie naar een circulaire bouweconomie.'

   Helen Visser

  • Bij alle opgaven waar we vanuit De Bouwcampus aan werken is de ambitie om circulair te werken. Platform CB’23 heeft de ambitie om het voor alle organisaties mogelijk te maken echt aan de slag te gaan door heel praktische handvatten te bieden. Met eenduidige definities en kwantitatieve meetlatten kun je eisen stellen of opdrachtnemers met de meest circulaire oplossing een gunning verlenen.

   Harald Versteeg

  Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).